स्टुलखाेलामा पुल बन्याे

बुधबार, कार्तिक २२, २०८०
:t'n vf]nfdf lgdf{0f ul/Psf] a]nLla|h uf]/vf, @! sflQs . uf]/vfsf] cf?3f6–cf?kf]v/L–tfs'sf]6 ;8sv08 cGt/ut cf?3f6 ufpFkflnsfsf] j8f gDa/ * / ( df kg]{ :t'n vf]nfdf lgdf{0f ul/Psf] a]nLla|h . tl:j/ M bLks >]i7, /f;;, uf]/vf, u08sL k|b]z .

गोरखा । गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकामा पर्ने स्तुल खोलामा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ । आरुघाट–आरुपोखरी–ताकुकोट सडकखण्डमा पर्ने स्तुल खोलामा कुल तीन करोड ८० लाख रुपैयाको लागतमा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको एघारकिलो भालुस्वाँरा सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत आरुघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ जोड्ने स्तुल खोलामा पुल निर्माण नहुँदा बर्खाका बेला सवारी साधान आवातजावतमा अत्याधिक कठिनाई हुने गरेको थियो । बेलीब्रिज निर्माणका लागि आयोजना कार्यालयले जलप होम जेवीसंग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पुल निर्माणको काम एक बर्ष भित्रमा सक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समय अघि नै काम सम्पन गरेको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो । बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएसंगै आरुघाट बजारहुँदै सवारी साधान मार्फत ओहोरदोहोरका लागि आरुपोखरीका बासिन्दाहरुलाई अहिले सजिलो भएको छ ।

पुल नबन्दा हिउँदका बेला जसोतसो सवारी साधन वारपार गराएपनि बर्खामा भने सवारी सञ्चालन गर्न नसक्ने अबस्था रहेको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न भएसंगै आरुघाट गाउँपालिका–७, ८ र ९ तथा आरुपोखरी, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको तीनखण्डे, बालुवा गैरीछाप लगायतका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु बिशेष लाभान्विदत भएका छन् ।